Podizanje kapaciteta OCD za aktivno učešće u uspostavljanju ekološke mreže Natura 2000 i njenom upravljanju

2021 – 2022
EU

Natura 2000 je ekološka mreža Evropske unije koja obuhvata područja važna za očuvanje evropski ugroženih vrsta i staništa. Prostirući se na preko 18% kopnene površine EU i više od 8% njene morske teritorije, Natura 2000 je najveća koordinirana mreža zaštićenih područja na svijetu. Nudi utočište najvrjednijim i najugroženijim vrstama i staništima u Evropi.

NATURA 2000 donosi novi koncept vrjednovanja i upravljanja prostorom i prirodom u Crnoj Gori sa ekološkog, drustvenog i ekonomskog aspekta. 

Kako je u toku rad na istraživanju ekosistema u cilju uspostavljanja NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori, realizacijom ovog projekta doprinosimo povećanju stepena učešća javnosti i unaprijeđujem međusektorsku saradnju u upravljanju prirodnim resursima. 

Nizom aktivnosti edukacije i podizanja svijesti, projekat će uticati na lokalno stanovništvo, jedinice lokalne samouprave, nacionalne institucije i glavne korisnike, kako bi bilo omogućeno održivo korištenje prirodnih resursa, a posebno Natura 2000 staništa.

Projekat će rezultirati izrađenim Pilot – modelom upravljanja jednim potencijalnim Natura 2000 područjem za riječne slivove, detaljnom analizom statusa sisara u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na Natura 2000 vrste, treninzima koji uključuju prezentacije i terenski rad, izradom publikacija o vrstama i staništima od značaja za Evropsku uniju, postera, izložbe, animacije, video klipova.

Projekat realizujemo u saradnji sa Wildlife Montenegro, kao dio šireg projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“.  Projekat sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat je finansiski podržan od strane Evropske unije.

Scroll to Top