Ažuriranje konzervacijskog statusa važnih ribljih vrsta i upoznavanje lokalne zajednice sa vrijednostima slatkovodnog ekosistema jedinstvenog kraškog polja CMZ u okolini Nikšića

2021 – 2022
CEPF

Nikšićko polje je jedino kraško polje u Crnoj Gori sa razvijenom mrežom površinskih i podzemnih vodotokova. U odnosu na veliku površinu sliva Nikšićkog polja (1000 km2), prostor koji zauzimaju vodotoci je relativno mali, a predstavlja najurbanizovaniji dio Nikšića. Glavni riječni tok Nikšićkog polja je Gornja Zeta od čijeg slivnog područja zavisi oko 70.000 ljudi.

Zeta je uz Skadarsko jezero najvažniji dio čitavog sliva Ohrid–Drim–Skadar, sa najvećim brojem zabilježenih vrsta. S obzirom na geomorfološke karakteristike ovog sliva, očekivane su jedinstvene vrste riba koje jedan dio svog života provode u površinskim, a jedan u podzemnim vodama.  

Ovim projektom će biti: 

  1. Utvrdjeno bogatstvo riblje faune sliva rijeke Zete;
  1. Izvršena dopuna distribucijskih podataka za područje gornje Zete, sprovodena revizija IUCN Red List statusa; 
  1. Definisane osnovne prijetnje i stresovi ovog slatkovodnog ekosistema, sa predlozima rješenja; 
  1. Promovisane vrijednosti faune riba i slatkovodnih staništa; 
  1. Unaprijeđena saradnja sa lokalnom zajednicom i donosiocima odluka u cilju uklanjanja stresova i proglašenja Gornje Zete zaštićenim prirodnim dobrom.   

Doprinijećemo definisanju potencijalnog endemizma kroz istraživanje izvora i podzemnih objekata (jama i pećina). Pored istraživanja ihtiofaune, sprovešćemo i pregled podzemnih voda u cilju evidentiranja polušpiljskih vrsta riba (rod Telestes, Delminichthys) i čovječje ribice (Proteus anguinus). 

Na ovom području biće istraživane vrste: Salmo obtusirostris, Phoxinus apollonicus, Telestes montenegrinus, Lampetra soljani, Cobitis ohridana, Barbatula zetensis, Gasterosteus gymnurus, koje su od značaja za EU. Evidentiranje vrsta će prezicno definisati njihov areal rasprostranjenosti i obaviti procijenu ugroženosti prema IUCNovim smjernicama.

Projekat je podržan od strane Partnerskog fonda za kritično ugorožene ekosisteme (CEPF). 

Scroll to Top