Izgradnja kapaciteta za monitoring slijepih miševa na obije strane Shkodër/Skadarskog jezera i realizacija akcionog plana za konzervaciju slijepih miševa u ovom području (prekogranični projekat Albanija-Crna Gora)

Sve vrste slijepih miševa zakonom su zaštićene u Crnoj Gori i Albanji, nacionalnim zakonima, ali i međunarodnim kojima se ove dvije zemlje vode (Bernska i Bonska konvencija, kao i Habitat direktiva). Dobro je poznato da slijepi miševi koriste područje Skadarskog jezera, posebno zimi kada pećine koriste za hibernaciju. Hibernacija je ključni period za uspostavljanje monitoringa populacija slijepih miševa, a nije dovoljno poznat u južno-zapadnom Balkanu.

Ključni cilj ovog Projekta bio je obučiti mlade entuzijaste i biologe iz pomenutog prekograničnog regiona za realizovanje monitoringa zimi i s proljeća, kao i za identifikaciju slijepih miševa koji koriste pećine kao osnovna skloništa. Ova aktivnost je dala priliku mladim istraživačima da implementiraju stroge protokole monitoringa, koji bi kasnije mogu da budu korišteni u svim zemljama regiona. Projekat je takođe imao za cilj i podizanje svijesti o očuvanju ovih  ugroženh vrsta, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, kroz javnu diskusiju i medije (web stranice, novine, socijalni mediji).

Ključni cilj ovog Projekta bio je obučiti mlade entuzijaste i biologe iz pomenutog prekograničnog regiona za realizovanje monitoringa zimi i s proljeća, kao i za identifikaciju slijepih miševa koji koriste pećine kao osnovna skloništa. Ova aktivnost je dala priliku mladim istraživačima da implementiraju stroge protokole monitoringa, koji bi kasnije mogu da budu korišteni u svim zemljama regiona. Projekat je takođe imao za cilj i podizanje svijesti o očuvanju ovih  ugroženh vrsta, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, kroz javnu diskusiju i medije (web stranice, novine, socijalni mediji).

Ključni cilj ovog Projekta bio je obučiti mlade entuzijaste i biologe iz pomenutog prekograničnog regiona za realizovanje monitoringa zimi i s proljeća, kao i za identifikaciju slijepih miševa koji koriste pećine kao osnovna skloništa. Ova aktivnost je dala priliku mladim istraživačima da implementiraju stroge protokole monitoringa, koji bi kasnije mogu da budu korišteni u svim zemljama regiona. Projekat je takođe imao za cilj i podizanje svijesti o očuvanju ovih  ugroženh vrsta, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, kroz javnu diskusiju i medije (web stranice, novine, socijalni mediji).

U okviru ovog Projekta realizovane su dvije veoma bitne faze terenskog posla:

– Tokom prve faze, prvi zimski cenzus slijepih miševa u području Skadarskog jezera bio  je realizovan direktnim posjetama pećina i direktnim posmatranjima jedinki slijepih miševa, upotrebom fotoaparata i softvera za brojanje i identifikaciju slijepih miševa, sakupljanjem kostiju i guana, ili upotrebom bat detektora. Sve ove tehnike bile su korištene slijedeći strogi protokol koji je tim projekta ustanovio, da bi uznemiravanje slijepih miševa bilo izbjegnuto.

– Druga faza je bila posvećena monitoringu porodiljskih kolonija i skloništa koje koriste slijepi miševi tokom proljeća. Izvršene direktne posjete pećinama i direktna posmatranja jedinki slijepih miševa, ali i upotreba i korištenje prethodno navedenih tehnika, prateći strogi protokol ustanovljen od strane projektnog tima.

Tokom ove dvije faze sakupljeni su veoma važni podaci o slijepim miševima, koji su kasnije integrisani u bazu podataka.

Za vrijeme projekta ukupno 20 studenata iz Albanije i Crne Gore je kroz radionice i kroz praktični rad steklo vještine za realizaciju monitoringa slijepih miševa tokom cijele godine, sa sposobnšću da primjenjuje kreirani prekogranični protokol za monitoring ovih vrsta. To znači da su pored teoriskog znanja o ekologiji i o očuvanju i važnosti slijepih miševa studenti bili u mogućnosti da nauče i osnovne tehnike prilikom terenskog pregleda, kao što su rukovanje bat detektorom, pravilno držanje slijepih miševa, uzimanje morfometrijskih mijera, prepoznavanje vrsta, havatanje slijepih miševa pomoću  mreža, pravilno zapisivanje podataka i sl.

Kroz realizaciju ovog projekta izrađen je i prvi Akcioni plan očuvanja slijepih miševa na području Skadarskog jezera za budući  monitoring i komunikaciju u regionu. Takođe, izrađen je i informativni material o slijepim miševima i o pećinama na albanskom, crnogorskom i engleskom jeziku. Liflete i još mnogo interesantnih publikacija, možete naći na https://chiropteralb.wordpress.com/documentation/.

* CDE je jedan od izdavača Glasnika za istraživanje šismiša Balkana:

http://www.centarzakrs.ba/bh/documents/Hypsugo/Hypsugo%201_2019.pdf

Scroll to Top