Ekološke mreže – ključ razvoja na temeljima očuvane prirode

2023
EU, Ministarstvo javne uprave Crne Gore

Glavni cilj projekta: Unaprijediti kapacitete institucija i relevantnih OCD iz oblasti zaštite životne sredine, i osnaživanje krajnjih korisnika budućih ekoloških mreža u Crnoj Gori.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Ojačati kapacitete ekoloških OCD za praćenje i unaprijeđenje procesa uspostavljanja ekoloških mreža u Crnoj Gori;
  2. Osnažiti korisnike buduće mreže zaštićenih područja.

Ovaj projekat jedan je od doprinosa CDE unaprijeđenju saradnje između naše organizacije, Agencije za zaštitu životne sredine, Ministrastva ekologije, prostorog planiranja i urbanizma, kao i drugih OCD iz oblasti životne sredine, ali i drugih lokalnih i regionalnih organizacija koje će biti dio aktivnosti ovog projekta.

Glavni fokus projekta u prvom redu je ukazivanje na hitnost i važnost uspostavljanja ekološke mreže zaštićenih podučja u Crnoj Gori. Ekološke OCD predstavljaju ključni faktor u ovom procesu, najprije zbog posjedovanja stručnih podataka za određena područja, ali i zbog često drugačijeg pogleda na potrebe zaštite određenih područja u odnosu na stavove donosioca odluka. Realizacijom ovog projekta radimo na unaprijeđenju kapaciteta i podsticanju komunikacija između OCD i relevantnih nacionalnih institucija kao i lokalnih samouprava tokom cijelog procesa od prikupljanja i obrade podataka pa sve do razvoja mehanizama za monitoring zaštićenih područa.

Uz edukativnu kampanju, organizovanje treninga i radionica za podizanje znanja i kapaciteta kako relevantnih institucija tako i OCD, ali i lokalnog stanovništva koje živi u prirodnim oblastima koja su od značaja za zaštitu, projekat doprinosi ubrzavanju procesa uspostavljanja mreža, ali i formiranju boljeg modela upravljanja i smanjenju negativnog uticaja na vrste i staništa od značaja za Evropsku uniju, zatim povećanu svijest korisnika u cilju minimiziranja njihovih negativnih uticaja na ekosisteme i načina na koje upravo korisnici mogu imati benefite od ovakvog principa zaštite. Jedan od ciljeva projekta je i povećanje nivoa inkluzivnosti lokalnog stanovništva u procese uspostavljanja i upravljanja zaštićenih područja.

Kontekst:

Uspostavljanje Natura 2000 mreže zaštićenih područja Evropske unije predstavlja obavezujuću aktivnost Crne Gore u procesu evropskih integracija, u okviru Poglavlja 27. Na ovom procesu Agencija za zaštitu životne sredine radi već duži niz godina, ali je neophodan i koordinisam doprinos OCD kako bi cijeli proces bio kvalitetno odrađen. Sa druge strane, proces uspostavljanja i upravljanja nacionalnom ekološkom mrežom Crne Gore definisan je Zakonom o zaštiti prirode (članovi 41- 54), kao jedno od završnih mjerila za Poglavlje 27 o životnoj sredini pravnih tekovina – EU Acquis. Cilj uspostavljanja ekološke mreže je u ostvarivanju balansa između čovjeka i prirode tako da razvijanje lokalne ekonomije bude bazirano na podržavanju zaštite i očuvanju prirode.

Ekološke mreže ne postoje samo i isključivo radi zaštite biljnih staništa ili vrsta, već je jednako veliki akcenat stavljen na poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništva koje živi u predjelima visoke prirodne vrijednosti. Samim tim, potrebno je pravovremeno raditi na maskimalnom uključivanju lokalnih zajednica u procese praćenja i održavanja ovih zaštićenih područja, kao i na podršci lokalcima u razvoju ekonomije lokalne zajednice koja je bazirana na temeljima očuvane prirode. Mnoga područja iz Natura 2000 ekološke mreže ne mogu da budu održavana bez uključivanja lokalnog stanovništva.

Sa druge strane, EMERALD predstavlja nacionalnu mrežu zaštićenih područja, za čije uspostavljanje se Crna Gora obavezala kao potpisnica Bernske konvencije. Za uspostavljanje ove mreže država nije u obavezi da čeka pristup Evropskoj uniji. Od 2011. godine Crna Gora je nominovala 32 područja za uključenje u Emerald mrežu, koja pokrivaju oko 17% površine zemlje. Područja koja su nominovana nužno se odlikuju izuzetnom ekosistemskom vrijednošću.

Uspostavljanje Emerald mreže osigurava očuvanje vrijednih područja u Crnoj Gori do momenta uspostavljanja Natura 2000 mreže ali i značajno ubrazva proces zatvaranja Poglavlja 27, te u konačnom i proces evropskih integracija. S obzirom na pozitivan stav Ministarstva ekologije, porstornog planiranja i urbanizma o ovoj temi, projekat će značajno ojačati kapacitete i saradnju vladinog i nevladinog sektora, a sve u cilju ispunjenja zahtjeva Evropske unije.

Projekat je podržan je od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO), u okviru programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Scroll to Top